عنوان نقشه راه ایجاد یک سیستم DW/BI
نوع منبع مقاله
گروه انبار داده
تاریخ انتشار ۰۱ / ۰۵ / ۱۳۹۴
خلاصه چرخه حیات Kimball یک نقشه راه معتبر جهت طراحی ، پیاده سازی و استقرار یک سیستم DW/BI است . فعالیت های مورد نیاز برای ایجاد یک سیستم DW/BI در 13 بخش سازماندهی شده اند . تعریف نیازهای کسب و کار یکی از مهمترین و حساس ترین بخش های نقشه راه است که تمامی بخش های دیگر را تحت الاشعاع خود قرار می دهد. . سه حوزه فناوری ، داده و برنامه مشتمل بر مجموعه فعالیت هایی می باشند که در 7 بخش سازماندهی شده اند. استقرار ، نگهداری و توسعه از دیگر بخش های مهم یک سیستم DW/BI می باشند . تمامی فعالیت های تعریف شده در 12 بخش تحت پوشش بخش سیزدهم که مدیریت پروژه است ، سازماندهی و هدایت می شوند .

طراحی ، پیاده سازی و استقرار یک سیستم DW/BI مستلزم انجام چندین فعالیت مرتبط به هم است . تمامی این فعالیت ها را می توان در قالب یک نقشه راه و تحت لوای یک پروژه مدیریت کرد . وجود انسجام و یکپارچگی در انجام فعالیت ها و رعایت تقدم و تاخر هر یک می تواند موفقیت در اجرای یک پروژه DW/BI را تضمین نماید. نقشه راه ارایه شده به نوعی تامین کننده نیازهای یک سازمان در خصوص اجرای یک پروژه DW/BI در ابعاد مختلفی نظیر شناسایی نیازهای کسب و کار ، بعد فنی ، بعد داده و بعد برنامه است. در این  مطلب  قصد  داریم  ضمن معرفی اجزاء یک  محیط DW/BI  با کلیات چرخه حیات و یا نقشه راه Kimball برای طراحی و پیاده سازی یک سیستم DW/BI آشنا شویم .

اجزاء یک محیط  DW/BI 
قبل از معرفی چرخه حیات طراحی و پیاده سازی DW/BI ، بد نیست که  به اجزاء یک محیط   DW/BI اشاره مختصری داشته باشیم . همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده  است یک محیط DW/BI از چهار بخش مختلف تشکیل شده است : سیستم های عملیاتی ( منابع داده )،  سیستم ETL ، ناحیه ارایه داده و برنامه های هوش کسب و کار 

  بخش های مختلف یک سیستم DW/BI بر اساس معماری Kimball      
شکل 1 : بخش های مختلف یک سیستم DW/BI بر اساس معماری Kimball

سیستم های عملیاتی
سیستم های عملیاتی حاوی رکوردهای تراکنش کسب و کار می باشند. این نوع سیستم ها خارج از محدوده انبار داده می باشند و بر روی محتوی داده آنها کنترل زیادی وجود ندارد . اولویت اصلی سیستم های منبع ، پردازش  موثر با کارآیی بالا و در دسترس پذیری است . درخواست های عملیاتی در  این نوع سیستم ها کم و در هر لحظه یک رکورد است. بدیهی است که حجم و تنوع درخواست  سیستم های عملیاتی قابل مقایسه با سیستم های DW/BI نمی باشد . سیستم های منبع اغلب سوابق اندکی از اطلاعات را نگهداری می نمایند این در حالی است که یک انبار داده خوب می تواند فکر سیستم های عملیاتی را از نگهداری سوابق اطلاعات آزاد نماید. در اغلب موارد ، سیستم های منبع برنام

ادامه...