ضرورت داشتن یک استراتژی مدون در حوزه داده   استراتژی بدون تاکتیک ، کندترین مسیر برای موفقیت است
و
تاکتیک بدون استراتژی ، هیاهوی قبل از شکست است
   ( Sun Tzu )


داده یکی از منابع حیاتی هر سازمان است  که با مدیریت صحیح و تبعیت از یک استراتژی مدون می توان آن را به یک مزیت رقابتی برای  کسب  و کار تبدیل کرد . به منظور موفقیت در محیط مبتنی بر اطلاعات امروزی ، داده می بایست به عنوان قلب مدل کسب و کار و استراتژی سازمان شما در نظر گرفته شود . بدون داشتن یک استراتژی مدون در حوزه داده نمی توان از ظرفیت های داده در تولید ارزش برای سازمان خود استفاده کرد .

استراتژی داده چشم انداز سازمان شما برای مدیریت داده به عنوان یک سرمایه و تلاش هدفمند  برای تقویت آن در جهت ایجاد یک مزیت رقابتی است .کسب و کارهای فعلی به سرعت  به سمتی  پیش می روند که داده در آن دارای یک نقش محوری و کلیدی است و یا کسب و کارهای جدیدی به سرعت در حال شکل گیری می باشند که به نوعی هدف آنها کسب درآمد از طریق داده است . استراتژی داده می بایست مستقیما با استراتژی کسب و کار سازمان و مدل عملیاتی آن همسو باشد .

قبل از توجه به ضرورت تدوین یک استراتژی مدون و یکپارچه در حوزه داده   ، بد  نیست چند سوال را با هم مرور کنیم تا شاید از این طریق روزنه ای جدید برای حرکت  به سمت  مدیریت سیستماتیک داده در ذهن ایجاد شود .

  • آیا سازمان شما دارای یک استراتژی داده برای موفقیت در بازار به شدت رقابتی امروز است ؟
  •  آیا سازمان شما به دنبال ارایه طرح ها و پروژه هایی با ماهیت داده محور است ؟
  •  آیا سازمان شما به درستی داده را به عنوان یک سرمایه استراتژیک  مدیریت می کند ؟
  •  آیا سازمان شما فکر می کند مالکیت داده و مدیریت آن می بایست توسط بخش فناوری اطلاعات انجام شود؟

 تدوین استراتژی داده در یک سازمان بالغ که دارای سبدی از برنامه ها و داده های مرتبط با آنها است ، با ممیزی داده هر یک از برنامه ها شروع می شود .

شکل 1 ، ممیزی داده به عنوان تولید یکی از ورودهای تدوین استراتژی داده را نشان می دهد .


شکل 1 : ممیزی داده به عنوان تولید یکی از ورودهای تدوین استراتژی داده

هر استراتژی داده می بایست قابلیت پیاده سازی و عملیاتی شدن را دارا باشد و نحوه تعامل و ارتباط آن با استراتژی کسب و کار و استراتژی فناوری اطلاعات نیز مشخص گردد .

ایجاد زیرساخت های لازم جهت مدیریت داده، پیش فرض اولیه برای تولید ارزش از داده به عنوان یک سرمایه در سازمان و حرکت به سمت یک سازمان داده محور است . شکل 2 ، برخی از زیرساخت های مورد نیاز جهت مدیریت داده به منظور تبدیل آن به یک سرمایه استراتژیک را نشان می دهد .


شکل 2: زیرساخت های لازم جهت مدیریت داده به منظور تبدیل آن به یک سرمایه استراتژیک

حرکت به سمت یک سازمان داده محور محقق نمی شود مگر این که تکلیف سازمان خود را با داده مشخص کنیم و به دنبال ایجاد یک استراتژی منسجم در خصوص داده باشیم . استراتژی داده با استراتژی فناوری اطلاعات و  معماری سازمانی مرتبط است و از طریق تعامل با معماری داده و اطلاعات که بخشی از معماری سازمانی است ، پیاده سازی و عملیاتی خواهد شد . ماهیت وجودی استراتژی داده ، عرضه مزیت برای کسب و کار و مشارکت جهت نیل به استراتژی کسب و کار است . استراتژی داده می بایست به یک چارچوب عملیاتی ترجمه شود تا این اطمینان حاصل گردد که استراتژی تدوین شده در عمل محقق می گردد .

بدون تغییر نگرش اساسی به داده و مدیریت آن ، نمی توان به سمت یک سازمان داده محور حرکت کرد و در عمل از  داده به عنوان یک سرمایه حیاتی در جهت تولید ارزش در فضای رقابتی امروز استفاده کرد . این کار مستلزم ایجاد و مدیریت زیرساخت های مورد نیاز جهت حاکمیت داده در یک سازمان است.