عنوان مدیریت کیفیت داده (1)
نوع منبع اینفو پیک
گروه کیفیت داده
تاریخ انتشار ۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵
خلاصه براساس مطالعات انجام شده توسط موسسه گارتنر بیش از 40 درصد طرح های کسب و کار هرگز به اهداف خود دست پیدا نمی کنند . یکی از مهمترین دلایل ، کیفیت ضعیف داده هم در مرحله برنامه ریزی و هم در مرحله اجرای طرح های کسب و کار است . تاثیر کیفیت پایین داده در حوزه های مهمی همچون فرآیندهای کسب و کار ، بهره وری و تصمیم گیری در یک سازمان موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت چراکه اثرات آن هم دامن سیستم های عملیاتی را خواهد گرفت و هم سیستم های تحلیلی را بی نصیب نخواهد کرد .

کیفیت پایین داده ، بسیاری از سازمان ها را با چالش های جدی مواجه کرده است .کاهش درآمد ، افزایش هزینه های عملیاتی ، تصمیم گیری اشتباه ، عدم توان مدیریت فراگیر موجودیت های اساسی کسب و کار ، کاهش بهره وری ، عدم شفافیت ، عدم توانایی پاسخ گویی به نیازهای کسب و کار در یک بازه زمانی قابل قبول و از همه مهمتر عدم اعتماد به اطلاعات نمونه هایی در این رابطه می باشند . در این راستا لازم است در مرحله اول ، اجرای یک برنامه جامع اطلاع رسانی در خصوص تاثیر کیفیت پایین داده بر روی فرآیندهای کسب و کار و تصمیم گیری های استراتژیک سازمان در دستور کار قرار گیرد و در دومین مرحله ، به سراع استقرار یک برنامه جامع جهت مدیریت کیفیت داده رفت . براساس مطالعات انجام شده توسط موسسه گارتنر بیش از 40 درصد طرح های کسب و کار هرگز به اهداف خود دست پیدا نمی کنند . یکی از مهمترین دلایل ، کیفیت ضعیف داده هم در مرحله برنامه ریزی و هم در مرحله اجرای طرح های کسب و کار است . تاثیر کیفیت پایین داده در حوزه های مهمی همچون فرآیندهای کسب و کار ، بهره وری و تصمیم گیری در یک سازمان موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت چراکه اثرات آن هم دامن سیستم های عملیاتی را خواهد گرفت و هم سیستم های تحلیلی را بی نصیب نخواهد کرد . تصور یک سازمان که هم در بعد سیستم های عملیاتی دچار مشکل است و هم در بعد سیستم های تحلیلی حرفی برای گفتن ندارد ، بسیار سخت است چراکه شما می بایست چیزی را تصور کنید که در عین بودن وجود ندارد.

 چرخه حیات یک منبع  
برای مدیریت هر منبع ، لازم است با چرخه حیات آن آشنا گردید . مدیریت صحیح یک منبع در طول حیات آن با هدف استفاده بهینه و مطلوب از آن یک ضرورت است  . داده نظیر هر منبع دیگر دارای چرخه حیات مختص به خود است و آشنایی با آن جهت مدیریت کیفیت داده بسیار حائز اهمیت است

 چرخه حیات یک منبع     
شکل 1 : چرخه حیات یک منبع


 چرخه حیات داده
 شناخت چرخه حیات اطلاعات یکی از الزامات اساسی برای مدیریت کیفیت داده است . کیفیت داده متاثر از تمامی فعالیت ها در هر یک از فازهای چرخه حیات اطلاعات است. اطلاعات ، منبعی است که می بایست در طول حیات خود به درستی مدیریت گردد تا بتوان از مزایای آن بطور کامل استفاده کرد .
 
 چرخه حیات داده    
شکل 2 : چرخه حیات داده

ارتباط ارزش ، هزینه و کیفیت داده  با چرخه حیات 
تمامی مراحل چرخه حیات اطلاعات دارای هزینه مختص به خود می باشند . صرفا پس از استفاده از اطلاعات است که یک سازمان می تواند از اطلاعات ، ارزشی را دریافت نماید . کیفیت داده ، متاثر از تمامی فعالیت های هر یک از مراحل چرخه حیات اطلاعات است .  کیفیت پایین اطلاعات بر روی کسب و کار تاثیر منفی می گذارد و با در نظرگرفتن اطلاعات به عنوان یک منبع ، می توان هزینه و ارزش آن را برای کسب و کار تعیین کرد . 

 ارتباط ارزش ، هزینه و کیفیت داده با چرخه حیات    
شکل 3 : ارتباط  ارزش ، هزینه و کیفیت داده با چرخه حیات

  فابک - توئیتر  سایر توئیت ها